ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน บัวใหญ่
ที่ตั้ง 83 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ 044461569
โทรสาร 044462693
ชื่อเว็บไซต์ https://www.buayai.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงมหาดไทย
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.1 - ม.6
จำนวนนักเรียนชาย 674
จำนวนนักเรียนหญิง 918
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,592
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 111
ชื่อผู้อำนวยการ นางบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม