นโยบายโรงเรียนบัวใหญ่

 
นโยบายโรงเรียนบัวใหญ่
                         ๑. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
                         ๒. ส่งเสริมความสามารถพิเศษตามความถนัดของนักเรียนและความเป็นเลิศทางด้าน วิชาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
                         ๓. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
                        ๔. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
                        ๕. นักเรียนมีคุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย สามารถปฏิบัติตน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย
                        ๖. มีระบบการบริหารจัดการศึกษา ที่ตอบสนองกระบวนการดำเนินงานทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม