พันธกิจ / เป้าหมาย


พันธกิจ  (Mission)
                     ๑. พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
                     ๒. จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้
                     ๓. พัฒนานักเรียนให้ใช้ภาษาที่หลากหลาย
                     ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ส่งเสริมความร่วมมือและให้บริการชุมชน
                     ๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 
เป้าหมาย
                     ๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                     ๒. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีสุนทรียภาพและอนุรักษ์ความเป็นไทย
                     ๓. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
                     ๔. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ความเป็นไทย
                     ๕. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
                     ๖. ชุมชนมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา