พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวธัญพิชชา  ราชสีหา
-
นางสาวกมลชนก  มุ่งเอื้อมกลาง
-
นายวิทยา  บุญสิทธิ์
-
นายชาญชัย  ศรีปัญญา
-
นายทองหล่อ  สระกระโทก
-