กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสำอาง  โม้ลา
ครูเชี่ยวชาญ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย )
นางสาวเจนจิรา  อินภู่
ครูชำนาญการพิเศษ
( รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย )
ส.ต.ต.ธีระพงษ์  สวนดี
ครูเชี่ยวชาญ
นางสาววรรณภา  ลันไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจิตติกา  ชัยภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนพวัลย์  บุบผา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายปัญญา  หาญนา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศรีวรรณ  แฉขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกนกกาญจน์  สังแก้ว
ครูชำนาญการ
นางนารี  แก้วหานาท
ครูชำนาญการ