กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสำอาง  โม้ลา
ครูเชี่ยวชาญ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย )
นางจิตติกา  ชัยภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
( รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย )
ส.ต.ต.ธีระพงษ์  สวนดี
ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวเจนจิรา  อินภู่
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววรรณภา  ลันไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนพวัลย์  บุบผา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายปัญญา  หาญนา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกนกกาญจน์  สังแก้ว
ครูชำนาญการ
นางสาวศรีวรรณ  แฉขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนารี  แก้วหานาท
ครูชำนาญการ
นายธรรมรัตน์  เลิศเกษม
ครูชำนาญการ
นางสาวจิราพรรณ  จัดนอก
ครู
นางสาวมัณฑณา  วังพฤกษ์
ครูชำนาญการ