กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
ครูเชี่ยวชาญ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ )
นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
( รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ )
นายทองยศ  อัครปทุม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเสวต  ขนันไทย
ครูชำนาญการ
นายปิยะวัฒน์  มงคลพงษ์
ครูชำนาญการ
นายเศวตพล  วรชัย
ครู