กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสมพร  ทับอาสา
ครูเชี่ยวชาญ
( หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ )
นายสันชัย  สร้อยสิลา
ครูชำนาญการพิเศษ
( รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ )
นางกรรณิกา  อัครปทุม
ครูเชี่ยวชาญ
นางวิลาวรรณ  ดีเรือก
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรรณิการ์  โพธิ์ทอง
ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวเตือนใจ  เจริญตา
ครูเชี่ยวชาญ
นางธิติมา  ชัยปัญหา
ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวจุฑาทิพย์  ชัยภพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี  อุดารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวลีลนันต์  จารุวงศ์วานิช
ครูเชี่ยวชาญ
นางศศินันท์  อุทารสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
นายณรงค์ชัย  สัมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวแสงจันทร์  ชาญชาติ
ครูชำนาญการ
นางฉัตราพร  คำเพราะ
ครู
นายกฤตบุญ  กันสิงห์
ครูชำนาญการ