พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุรพงษ์  ดำรงกิจ
-
นายนุกูล  หมั่นกิจ
-
นายองอาจ  ศรีษะพรม
-
นายสันติ  ดีเรือก
-
นางประนอม  สระกระโทก
-
นางสุภาพร  หมั่นกิจ
-
นางทองคำ  ดำรงกิจ
-
นางสาวจุรีพร  วุฒิไธสง
-
นายไพรวัลย์  อินเสนา
-
นายสมชาย  เชื้อนพคุณ
-
นางสาวธิดารัตน์   บุดมาลา
-
นางสาวกาญญารัตน์  เชื้อโพนทอง
-